Vincenzo de Luca

Vicequestore no green pass, De Luca: «Mi ha ricordato Wanda Osiris»